Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej to: https://genealogia.com.pl. Serwis pod tym adresem nazywamy dalej również Portalem.

Udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik Portalu zgadza się na ich wykorzystanie przez genealogia.com.pl w sposób określony w tej klauzuli.

Ochrona danych osobowych

Praktyka i polityka genealogia.com.pl w zakresie gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych na temat użytkowników i danych osobowych wynika z charakteru portalu służącego do poszukiwań przodków i związanej z tym wymiany informacji z innymi użytkownikami. Użytkownicy podają dane kontaktowe o dowolnym zakresie, minimalne (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) bądź pełne dane teleadresowe które służą wyłącznie do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. Niedopuszczalne jest używanie podanych danych kontaktowych do celów rozpowszechniania informacji o innym charakterze, w szczególności reklamowym, marketingowym, handlowym.

Gromadzenie danych

genealogia.com.pl gromadzi dane osobowe identyfikujące użytkownika lub urządzenie wykorzystywane przez użytkownika w celu nawiązania połączenia z Portalem, nie będące danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w związku z niektórymi funkcjami Portalu. Dane są zbierane w ramach rejestrowania się użytkowników, zgłaszania próśb o przesłanie informacji, odpowiedzi na pytania, przesyłania informacji do zamieszczenia w Portalu oraz korzystania z funkcji służących do wymiany informacji z użytkownikami, takich jak tablice ogłoszeniowe, fora dyskusyjne czy ankiety. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adresy poczty zwykłej i elektronicznej, numer telefonu i faksu, adresy stron www i inne informacje służące do nawiązywania kontaktu. Ponadto, genealogia.com.pl zbiera pewne informacje nie podawane w sposób bezpośredni przez użytkownika, takie jak adres IP użytkownika, historię wizyt w Portalu, kolejność przeglądania Portalu oraz rodzaj pakietów informacyjnych (ang. “cookies”) umieszczanych przez Portal w komputerze użytkownika. Podając adres poczty elektronicznej (w szczególności do rejestracji lub newslettera) użytkownik oświadcza, że to on jest jego właścicielem.

Zakres wykorzystania danych

Portal genealogia.com.pl gromadzi dane w celach osobistych wynikających z realizacji zainteresowań hobbystycznych. genealogia.com.pl korzysta z danych osobowych w celu spełnienia próśb o przesłanie informacji, potwierdzania otrzymania informacji, zamieszczenia informacji na stronach genealogia.com.pl, poszukiwania informacji genealogicznych, heraldycznych, historycznych oraz powiązanych dotyczących otrzymanych danych osobowych, udzielania odpowiedzi, jakie przesyłają użytkownicy lub też w innych celach biznesowych inicjowanych lub zgłaszanych przez użytkownika oraz do przekazywania innym użytkownikom i osobom poszukującym kontaktu i informacji związanych z tymi danymi, realizującymi swoje zainteresowania genealogiczne. Dane osobowe mogą być przez genealogia.com.pl przechowywane w archiwum danych i wykorzystane podczas przeprowadzania statystycznych analiz zachowań użytkowników, które pozwalają ocenić stopień zainteresowania konkretnymi zagadnieniami i informacjami zamieszczonymi w Portalu. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem pakietów informacyjnych („cookies”) lub adresów IP są wykorzystywane przez genealogia.com.pl w sposób opisany w dalszej części klauzuli. W celach przedstawionych powyżej genealogia.com.pl może udostępniać zebrane dane osobowe wszystkim swoim partnerom na całym świecie. W przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z mechanizmów Portalu do samodzielnego zamieszczania informacji a przesyła je pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego to publikacja przesłanych informacji poprzez redaktora jest rozumiana jako publikacja dokonana przez użytkownika nadsyłającego materiał. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i ma pełną świadomość, że Portal stanowi prywatny, osobisty zbiór informacji umieszczony w miejscu publicznym.

Pakiety informacyjne („cookies”)

genealogia.com.pl wykorzystuje pakiety informacyjne do identyfikacji użytkownika i jego zainteresowań oraz do śledzenia zachowań użytkowników. Terminem „pakiet informacyjny” określa się krótki program przechowywany w komputerze użytkownika, który wskazuje nam z jakich funkcji Portalu korzysta użytkownik. Program umożliwia również identyfikację witryn stron trzecich, jakie odwiedza użytkownik w związku z udostepnianymi przez Portal informacjami. Zaakceptowanie naszego pakietu pozwala użytkownikowi korzystać z niektórych stron Portalu bez konieczności logowania się przy każdych odwiedzinach. Użytkownik, który nie zaakceptuje pakietu może nie mieć dostępu do pewnych funkcji Portalu. Portal zapisuje także adresy IP lub lokalizacje komputerów w Internecie, co pomaga ustalić przyczyny problemów z funkcjonowaniem naszego serwera i zarządzać Portalem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że dane zapisane w pakietach są wykorzystywane do tzw. remarketingu przez reklamodawców jak np. Google, udostępniających pakiety innym dostawcom treści reklamowych w celu dopasowania wyświetlanych reklam do upodobań użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie instalacji pakietu w jego komputerze, może odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by ostrzegała go przed każdorazowym przyjęciem pakietu („cookies), lub też całkowicie wyłączyć taką możliwość.

Przekazywanie danych stronom trzecim

genealogia.com.pl zobowiązuje się nie ujawniać lub przekazywać rozmyślnie (i podjąć racjonalne kroki dla zapewnienia poufności i bezpieczeństwa oraz zapobiegające bezprawnemu lub przypadkowemu ujawnieniu) danych osobowych stronom trzecim (czyli osobom lub podmiotom, które nie są związane z genealogia.com.pl i nie realizują własnych celów genealogicznych), ani dla ich celów marketingowych, ani z żadnych innych powodów. Odstępstwo od tej reguły mogą stanowić cztery omówione poniżej przypadki:

  • jeśli będzie to wymagane lub dopuszczalne w świetle praw, przepisów lub regulacji któregokolwiek narodu, państwa lub innej stosownej jurysdykcji;
  • genealogia.com.pl może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, które pośredniczą w przekazywaniu informacji użytkownikom, w celu przekazania tych informacji;
  • genealogia.com.pl może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli, w związku z przekazaniem tych danych, użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • genealogia.com.pl może ujawnić dane adresowe użytkownika właścicielom praw w dobrej wierze w związku z domniemanym naruszeniem praw autorskich lub innych praw własnościowych wynikającym z informacji zamieszczonych przez użytkownika w Witrynie lub w inny sposób dostarczonych naszej firmie.

Witryny stron trzecich

genealogia.com.pl zamieszcza w Portalu odsyłacze do witryn stron trzecich. Dodatkowo, niektóre treści zamieszczone w Portalu w rzeczywistości pochodzą od stron trzecich, na przykład w przypadku włączenia do Portalu tzw. ramek obsługiwanych przez serwery stron trzecich lub też zawierających treść z serwerów stron trzecich. Użytkownik powinien mieć świadomość, że genealogia.com.pl nie ma wpływu na ani nie ponosi odpowiedzialności za praktyki zbierania danych osobowych przez witryny stron trzecich, które mogą różnić się od praktyk stosowanych przez Portal. Użytkownik powinien zapoznać się z klauzulami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi w tych witrynach przed przekazaniem im swoich danych osobowych.

Dostęp do swoich danych osobowych

Portal genealogia.com.pl jest serwisem prywatnym, osobistym. Przekazywane dane i informacje są udostępniane osobie prywatnej i tak powinny być rozumiane. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przekazanych Portalowi oraz poprawić je, uaktualnić i (lub) usunąć w zakresie funkcjonalności Portalu. Użytkownik może także odwołać swe uczestnictwo w listach korespondencyjnych i odwołać swe rejestracje na stronach Portalu. Można tego dokonać postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie służącej do przekazania tych danych, do zaprenumerowania lub do rejestracji, lub kontaktując się z portalem genealogia.com.pl. Należy pamiętać, że Portal stanowi prywatny, osobisty zbiór informacji i wszelkie żądania prawne dostępu i zmiany czy usunięcia są wykluczone. Wszelkie działania są oparte wyłącznie o dobrą wolę. Mechanizmy Portalu stanowią wyłącznie usprawnienie komunikacji.

Bezpieczeństwo

genealogia.com.pl stosuje ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego dla ochrony przed zagubieniem, niewłaściwym użyciem, przeróbką lub zniszczeniem danych osobowych realizowane dla genealogia.com.pl przez specjalizowane podmioty świadczące płatne usługi dla genealogia.com.pl. Dostęp do danych osobowych mają tylko uprawnione osoby, które są zobowiązane do traktowania tych danych jako poufne. Pomimo tych środków ostrożności, genealogia.com.pl nie może zagwarantować, że dostępu do danych osobowych nie uzyskają niepowołane osoby.

Obsługa transgraniczna i przekazywanie informacji

Zgromadzone przez genealogia.com.pl dane osobowe mogą być co jakiś czas przekazywane do partnerów znajdujących na całym świecie, w tym biur zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EEA). Portal może być przeglądany i obsługiwany w dowolnym zakątku świata, także w tych krajach (takich jak Stany Zjednoczone), w których nie obowiązują prawa dotyczące wykorzystania i transferu danych osobowych. Korzystając z Portalu i przesyłając do niego takie dane, użytkownik wyraża świadomą zgodę na ich transgraniczne przekazywanie i obsługę.

Ochrona danych osobowych dzieci

genealogia.com.pl dostrzega znaczenie ochrony danych osobowych dzieci, zwłaszcza w kontekście korzystania przez nie z Internetu. Portal nie jest przeznaczony ani skierowany do dzieci, które nie przekroczyły 13 roku życia (nie posiada treści dla dzieci interesujących), ale nie zawiera treści niedozwolonych, dzieci mogą z niego bezpiecznie korzystać. genealogia.com.pl nie będzie rozmyślnie gromadzić i przetrzymywać ich danych osobowych.

Zgody

Korzystanie z Portalu oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, użycie i przechowywanie jego danych osobowych przez genealogia.com.pl w sposób określony w niniejszej klauzuli i w innych materiałach zamieszczonych w Portalu oraz na udostępnianie danych partnerom Portalu. Zgody zostały udzielone w procesie rejestracji użytkownika lub podczas innych akcji (np. zapisanie się na newsletter bez rejestracji). Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zarówno komercyjnych jak i dotyczących Portalu oraz związanych z prowadzonymi przez użytkownika poszukiwaniami. Użytkownicy mają świadomość, że udzielają zgód osobie prywatnej realizującej cele hobbystyczne.

GDPR/RODO

Portal genealogia.com.pl jest obszarem działalności osobistej pozostającą bez związku z działalnością zawodową lub handlową, polegającej na „…korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności”. Działalność osobista nie nosi charakteru handlowego czy zawodowego, nie jest działalnością ani gospodarczą ani w ramach podmiotu prawnego. Komentarz P. Barty, P. Litwińskiego „Ustawa o ochronie danych osobowych, Komentarz” dopuszcza udostępnianie danych osobowych nieograniczonemu kręgu odbiorców np. przez użytkowników serwisów społecznościowych, o ile ich działanie nie ma charakteru zarobkowego. Rozporządzenie GDPR/RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Tym samym występują przesłanki do wyłączenia Portalu genealogia.com.pl z wymogów rozporządzenia RODO. Jednakże, z uwagi na dobrą wolę i chęć maksymalnej ochrony danych przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych, podjęte zostały działania mające na celu ochronę danych osobowych. Na te działania składają się m.in:

  • Kwestie zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych są określone – reguluje je niniejszy Regulamin.
  • Komunikacja użytkownika z Portalem przebiega w szyfrowanym protokole SSL – dane są w pełni szyfrowane co pozwala na bezpieczne korzystanie z Portalu również w miejscach publicznych.
  • Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej odbywa się z użyciem protokołów szyfrowanych SSL.
  • Dane są przetwarzane na profesjonalnym, płatnym hostingu VPS chronionym systemem haseł z automatycznym systemem wykonywania kopii bezpieczeństwa. Dostawca usług hostingowych zapewnia również obsługę administracyjną serwera.